Ak neprevezmete platobný rozkaz, nezabránite súdnemu konaniu !

01.12.2014 07:30

 

Dlžníkov neraz zaskočí platobný rozkaz zo súdu, na ktorý nezvyknú reagovať alebo ho vôbec neprevezmú. Čo to pre nich znamená?


Platobný rozkaz súd vydáva v skrátenom konaní, zjednodušeným spôsobom bez dokazovania a nariadenia pojednávania. Súd rozhodne len na základe návrhu a listinných dôkazov predložených navrhovateľom. V prípade, ak platobný rozkaz prevezmú a nereagujú, stáva sa tento právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, na základe ktorého môže byť začaté exekučné konanie. V prípade, ak platobný rozkaz neprevezmú, nevyhnú sa tak súdnemu konaniu.


Márne by teda čakal ešte na nejaké pojednávanie na súde, dostane platobný rozkaz a ten musí splniť?

Je to tak, odporca nemusí mať o prebiehajúcom súdnom konaní až do doručenia platobného rozkazu vôbec vedomosť. Samotná žaloba alebo návrh na vydanie platobného rozkazu sa obvykle odporcovi doručujú spolu s vydaným platobným rozkazom. Platobný rozkaz musí byť obligatórne doručený odporcovi do vlastných rúk, bez možnosti náhradného doručenia.
 

Čo ak platobný rozkaz neprevzal?

Ak nebol pri jeho doručovaní zastihnutý poštovým doručovateľom, hoci sa v mieste doručovania zdržuje a doručovateľ uložil písomnosť na pošte a oznámil to aj odporcovi, ktorý na pošte neskôr písomnosť prevzal, nejde o platné doručenie. V prípade, ak sa platobný rozkaz nepodarí odporcovi doručiť do vlastných rúk, súd platobný rozkaz v celom rozsahu zruší a vo veci nariadi pojednávanie.
 

Ak písomnosť odmietne prevziať?

Doručovateľ ju vráti súdu, pričom na doručenke vyznačí dátum pokusu o doručenie, dôvod odopretia a údaj o poučení odporcu o následkoch jeho konania. Ak súd posúdi, že odopretie bolo bezdôvodné, platí zákonná fikcia vykonaného doručenia, to znamená, že deň, keď odporca odoprel platobný rozkaz prevziať, sa považuje za deň jeho doručenia a od tohto dňa začína plynúť 1–dňová lehota na podanie odporu alebo nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti platobného rozkazu.
 

Ak však zásielku odmietol prevziať, nevie ani proti čomu má do 15 dní podať odpor

V takom prípade by si mal uvedomiť, že ak nebude včas podaný odpor, nadobudne platobný rozkaz účinky právoplatného a vykonateľného rozhodnutia a na jeho základe bude môcť navrhovateľ podať návrh na začatie exekúcie. Preto je nezodpovedné nepreberať zásielky, a to vrátane predžalobnej výzvy, nakoľko už od tohto momentu sa zvyšujú náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Nepreberaním poštových zásielok nezabráni prebiehajúcemu súdnemu konaniu.
 

Čo treba vedieť o platobnom rozkaze

1. ide o skrátené súdne konanie, bez pojednávania,

2. proti platobnému rozkazu je možné podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odpor však musí byť odôvodnený vo veci samej, v opačnom prípade ho súd odmietne. Odpor je potrebné odôvodniť takými skutočnosťami, ktoré obstoja proti navrhovateľovým tvrdeniam a predloženým dôkazom, teda také, ktoré sú spôsobilé spochybniť existenciu nároku navrhovateľa.

3. odpor sa považuje za podaný v zákonnej lehote, ak ho odporca odošle najneskôr pätnásty deň odo dňa doručenia platobného rozkazu. Včasné podanie odporu s odôvodnením má za následok zrušenie platobného rozkazu a následné nariadenie pojednávania a ďalšie konanie vo veci,

4. za podaný odpor je odporca povinný uhradiť súdny poplatok vo výške 6 percent z výšky žalovanej istiny, najmenej vo výške 16,50 eura