Otázky a odpovede

Najčastejšie Vaše kladené otázkyČo znamená osobný bankrot? 

Pojem "osobný bankrot" sa v české spoločnosti používa pomerne často, je to však len ľudový názov pre oddlženie. Oddĺženie je jeden zo spôsobov riešenia úpadku, ktorý je určený pre nepodnikateľov.Vzal som si niekoľko pôžičiek na domáce spotrebiče, dovolenku a mám aj úver v banke. Premeškal som už platenie niekoľkých mesačných splátok, nezostali mi na ne z výplaty žiadne peniaze. Ako sa môžem oddlužit?

Táto situácia sa nazýva platobnou neschopnosťou, pretože máte viac veriteľov, Vaše peňažné záväzky sú dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti, nie ste schopný tieto záväzky plniť a ste teda v úpadku. Zákon umožňuje riešiť úpadok dlžníka - nepodnikateľa oddĺženia. Návrh na povolenie oddlženia môže podať len dlžník ak návrhu musí súdu preukázať celý rad dokumentov (prehľady o príjmoch, o majetku, súhlas manžela apod). Súd vždy posudzuje, či je dlžník poctivý a či je jeho plán oddlženia ekonomicky reálny. Tým veriteľom, ktorí nemajú svoje pohľadávky zabezpečené, sa totiž musia na úhradu ich pohľadávok dostať aspoň 30%. Viac informácií k oddĺženie nájdete tu.Môj zamestnávateľ je v insolvencii a dlhuje mi výplatu, ako mám postupovať?

Máte v zásade dve možnosti, a to uplatniť svoju pohľadávku (dlžnú výplatu) v konkurznom konaní, alebo zvoliť postup podľa zákona o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Ak budete svoju pohľadávku uplatňovať v rámci konkurzného konania, všetky informácie týkajúce sa insolvenčného konania môžete zistiť v insolvenčnom registri, kde možno tiež sledovať priebeh celého konania. Svoju pohľadávku musíte uplatniť voči insolvenčnímu správcovi, ktorý bol pre riadenie ustanovený insolvenčnom súdom. Stačí konkurzného správcu na danú pohľadávku upozorniť a oznámiť mu jej výšku, môžete ale pre istotu prihlásiť svoju pohľadávku klasický spôsobom pomocou prihlášky pohľadávky Výhodou prihlášky pohľadávky je to, že sa veľmi ľahko dokazuje uplatnenia pohľadávky, pretože prihláška je súčasťou spisu. Dobrou správou pre vás je, že pohľadávky z pracovnoprávnych vzťahov sa uspokojujú zásadne v plnej výške.

Druhou možnosťou v tejto situácii je postup podľa zákona o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Podľa tohto zákona je možné uplatniť na úrade práce v mieste sídla zamestnávateľa nárok na vyplatenie mzdy, ktorú nevyplatil zamestnávateľ. Pre ďalšie informácie kontaktujte miestne príslušný úrad práce.


Je rozdiel medzi insolvenčnom návrhom a prihláškou pohľadávky?

Insolvenčnom návrhom sa konanie začína, prihláškou nie. Ak chcete začať konkurzné konanie na majetok Vášho dlžníka, musíte podať návrh a pripojiť prihlášku. Podáte Ak iba prihlášku, konanie sa nezačne. Ak však už bolo konanie začaté iným návrhom, Vy už návrh podávať nemusíte a stačí sa teda iba prihlásiť. Prihláškou sa tak Vaša pohľadávka dostane do konkurzného konania a bude možné ju následne uspokojiť.Podal som prihlášku pohľadávky do konkurzného konania. Môžem jej ešte zmeniť?

Zákon pripúšťa, aby veriteľ svoju prihlášku menil, a to až do doby, než o nej bude v rámci preskúmavania rokovaní rozhodnuté. Prihlasovateľ tak môže reagovať na okamžitý stav, napríklad na to, že časť pohľadávky zanikla, alebo na to, že zistil, že prihlásil viac alebo menej.Podal som prihlášku pohľadávky, ale rozmyslel som si to, môžem ju vziať späť?

Áno, insolvenčný navrhovateľ totiž môže vziať insolvenčný návrh späť až do vydania rozhodnutia o konkurze alebo do právoplatnosti iného rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Veriteľ, ktorý vzal späť insolvencni návrh, ho môže pre tú istú pohľadávku znovu podať až po 6 mesiacoch odo dňa jeho späťvzatie. Ak sa však budete späťvzatím chcieť vyhnúť pokute za to, že ste prihlásil príliš vysokú pohľadávku, bude súd skúmať, či ste ju prihlasoval v dobrej viere a či ste svojím konaním v priebehu konania nepoškodil ostatných veriteľov. Teda späťvzatím prihlášky sa nevyhnete prípadnej pokute za nesprávne prihlásenie.Súd mi povolil oddĺženie, riadne teraz plním splátkový kalendár a snažím sa žiť bez dlhov a očistiť svoje meno. Každý ale môže v insolvenčnom registri vidieť, že som dlhoval veľa peňazí. Čo s tým môžem robiť?

Musíte počkať. Až uplynie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo skončené konkurzné konanie, vyčiarkne insolvenčný súd dlžníka zo zoznamu dlžníkov a údaje o ňom v insolvenčnom registri zneprístupní.

 

Som ručiteľom svojho priateľa, ktorý sa teraz ocitol v insolvencii. Jeho veriteľ teraz po mne vyžaduje zaplatenie dlžnej sumy, bojím sa, že už nedostanem peniaze od priateľa späť. Ako mám postupovať?

Insolvenčný zákon v Českej Republike rieši túto situáciu. Ako ručiteľ alebo spoludlžník môžete svoj nárok v konkurznom konaní uplatniť za predpokladu, že rovnakú pohľadávku neuplatnil veriteľ samotný. Súčasne musí byť Vaša pohľadávka uplatnená ako podmienené ( prihlásite svoju pohľadávku pomocou predpísanej prihlášky ). V prípade, že už ste plnil za dlžníka, ktorého sa týka prebiehajúce konkurzné konanie, v ktorom veriteľ predmetnú pohľadávku uplatnil, vstúpite do pohľadávky veriteľa v rozsahu, v ktorom ste plnil za dlžníka. Nemusíte však spoliehať na aktivitu veriteľa, ktorému ste plnil. Ste sám aktívne legitimovaný na podanie návrhu podľa ustanovenia insolvenčného zákona. Výnos za dlžníka musí byť pred konkurzným súdom doložené verejnou listinou alebo listinou s úradne overenými podpismi.
 

Bolo mi povedané, že sa mám s otázkou obrátiť na správcu konkurznej podstaty ustanoveného pre riadenie. Ako zistím jeho meno a kontakt na neho?

Všetky informácie o konkrétnom konkurznom konaní, teda aj meno správcu, nájdete online v insolvenčnom registri ( platné pouze v Českej Republike ). Ďalšie informácie o insolvenčnom správcovi môžete podľa mena vyhľadať v zozname konkurzných správcov, ktorý je tiež súčasťou insolvenčného registra.Správca konkurznej podstaty poprel mojou pohľadávku. Môžem sa tomuto popretiu nejako brániť?

Spory o pravosť, výšku alebo poradie prihlásených pohľadávok sa nazývajú incidenčné. Incidenčné spory sa prejednávajú na návrh oprávnenej osoby podaný v rámci konkurzného konania. Pre rokovania o incidenčných sporoch neplatia ustanovenia o rokovaní v konkurznom konaní, primerane sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Incidenčné spory sú nedeliteľnou zložkou insolvenčného konania a rozhoduje o nich rovnaký súd ako v konkurznom konaní.

Veritelia nevykonateľné pohľadávky, ktorá bola popretá insolvenčným správcom, môžu uplatniť svoje právo žalobou na určenie u insolvenčného súdu do 30 dní od revízneho rokovaní. Žaloba sa podáva vždy proti insolvenčnímu správcovi. Ak nedôjde žaloba v stanovenej lehote insolvenčnímu súdu, k pohľadávke zapretie čo do pravosti sa neprihliada.